Indlæser...

Sagstyper

Sagstyper

Alt, som du behøver at vide om advokatfirmaet Viuff & Bilde og hvordan vi kan hjælpe dig.

Køb af fast ejendom er normalt en stor beslutning.
Det er derfor også i denne anledning vigtigt at alle forhold er vel afklaret så der ikke dukker ubehagelige overraskelser op.
Advokatfirmaet Viuff & Bilde har stor erfaring indenfor ejendomshandel og vi hjælper dig godt videre med råd og vejledning omkring køb af fast ejendom. Vi hjælper ligeledes med udarbejdelsen af skødet og gennemsyn af vigtige dokumenter vedrørende ejendommen.
Tag altid et advokatforbehold ved underskrivelsen af købskontrakten og tag os med på råd. Så er du bedre sikret mod vigtige klausuler eller uheldige betingelser.
Vi varetager endvidere gerne tinglysningen af dokumenterne.

Advokatfirmaet Viuff & Bilde hjælper dig også gerne med salg af fast ejendom.
Har du allerede fundet en køber, kan du spare ejendomsmæglersalæret ved at lade advokaten udarbejde købsaftalen.
Vi sikrer dig bedst muligt mod, at der senere opstår problemer.
Vi indhenter desuden oplysninger fra offentlige registre og eventuelt tilstandsrapport.

Hvorledes ønsker du at dine nærmeste skal være stillet ved din død?
Et testamente bør skræddersyes efter individuelt behov, og det er her vigtigt at have overblik over hvilke konsekvenser et hjemmelavet testamente eller slet intet testamente kan medføre.
Der findes desværre talrige eksempler på uønskede konsekvenser for bl.a. den efterlevende ægtefælle ved at forholdende ikke er præcist og professionelt fastlagt i et testamente.

I forbindelse med bodelingen opstår ofte en række spørgsmål:
Hvordan sikres at mindst muligt af arven går til boafgift og skat?
Skal arven båndlægges indtil arvingerne er fyldt 25 år?
Til hvilken værdi bør en fast ejendom udlægges til en arving?

En professionel rådgivning er vigtig.
Advokatfirmaet Viuff & Bilde rådgiver om konsekvenserne ved båndlæggelse, skilsmisse- og kombinationssæreje, testamente, tvangsarv, uskiftet bo og alle andre forhold som er aktuelle ved udarbejdelsen af et testamente og ved arv.
Advokatfirmaet Viuff & Bilde rådgiver og hjælper også med boets deling så I sikres en professionel og kompetent behandling af boets aktiver og passiver.

Vi yder bistand i erstatningssager, og har mange års erfaring inden for dette retsområde.
Hvis du har været ude for en arbejdsskade, trafikulykke, vold eller patientskade sikrer vi dig størst mulig erstatning.

Vi yder også bistand i sager om erstatning i kontraktsforhold, herunder blandt andet:

Mangler
Forsinkelse
Overtrædelse af konkurrenceklausuler.
Lejeforhold
Ansættelsesforhold m.v.

Advokatfirmaet bistår klienter i overvejelserne vedrørende begæring om betalingsstandsning og konkurs samt rådgiver kreditorer i sager mod skyldnere.
Dette omfatter blandt andet:

Fordele og ulemper ved betalingsstandsning.
Fordel og ulemper ved at indgive konkursbegæring.
Omstødelsessager.
Konkursbehandling.
Anfægtelse af kreditorly.
Erstatningsansvar for ledelsen.
Lønmodtagerkrav.
Hæftelse ved overdragelse af aktiver / personale.

Vi lægger vægt på en hurtig samt professionel sagsbehandling.
Advokatfirmaet Viuff & Bilde lægger stor vægt på at inkassosager behandles med samme omhu og effektivitet som øvrige sager.
Efter første rykkerskrivelse får debitor en frist på 10 dage til indbetaling af et skyldigt beløb eller at indgå aftale om frivillig betaling.
Såfremt debitor ikke reagerer, indbringes sagen for retten, medmindre der foreligger anden aftale med klienten.

Det er altid muligt at få oplyst en fast pris eller et prisoverslag før sagen påbegyndes.

Vi sørger for indberetning af debitor.
Kontoret er medlem af debitorregisteret, hvortil vi kan indberette dårlige betalere.

Retssager kan være større eller mindre tvister, som klienten ønsker at anlægge mod en modpart eller sager der er anlagt mod klienten.
Advokatfirmaet Viuff & Bilde beskæftiger sig med alle typer retssager, herunder civile retssager, straffesager, retsmægling mv.

Såfremt det er muligt, at opnå fri proces eller retshjælpsdækning via forsikring, ansøger advokatfirmaet herom på klientens vegne for at begrænse omkostningerne mest muligt.

Under sagen rådgives klienten løbende omkring sagens forløb, samt hvilke beviser der bør fremskaffes.
Med os ved din side er du derfor garanteret et retligt overblik og en professionel behandling af retssagen.

Vi klarer det

Overgiv trygt din sag til os.

Advokatfirmaet Viuff & Bilde giver dig kompetent rådgivning i selskabsret.
Advokatfirmaet Viuff & Bilde rådgiver om såvel selskabsetablering som ændring af bestående selskabsforhold.
Vi rådgiver om valg af selskabsform, herunder om virksomheden skal drives i personligt regi, Interessentskab (I/S) eller som selskab.
Der er flere selskabsformer, f.eks. Anpartsselskab (ApS), Aktieselskab (A/S), Komanditselskab (K/S) mv.
Vi rådgiver ligeledes, evt. i et samarbejde med Deres revisor, om det kan være hensigtsmæssigt at etablere et holdingselskab.
Endelig rådgiver vi om forhold mellem selskabsdeltagerne

Vi udarbejder desuden de nødvendige kontrakter, herunder:
Stiftelsesdokument.
Vedtægter.
Interessentskabskontrakt.
Kommanditselskabskontrakt.
Anpartshaveroverenskomst.
Forretningsorden for bestyrelse.
Direktørkontrakt.

Vi hjælper med udformning af kontrakter og dokumenter.
Når du ønsker at stifte virksomhed, bør du overveje om du skal stifte et selskab eller i det mindste indgå en kontrakt om samarbejdet med dine medstiftere.

Hvis du overvejer at ændre din virksomhed til et selskab, bør du ligeledes have en advokat med på råd om samarbejdsaftaler, stiftelse eller rekonstruktion af virksomheden.

Også når det gælder generationsskifte, køb og salg af virksomhed, direktørkontrakter, aktionæroverenskomster m.v. bør du sikre dig at alle forhold er vel tilrettelagt.

Her hjælper advokatfirmaet Viuff & Bilde dig godt videre.

Vi hjælper som Forsvarere og bisidere.
Advokatkontoret varetager et stort antal straffesager, hvor advokaten er beskikket som forsvarer eller som bistandsadvokat til at udfærdige eventuel erstatningsopgørelse for en forurettet.

Advokat Palle Viuff har i flere år været beneficeret advokat, antaget af retten som forsvarer i straffesager.

Lejeloven indeholder nogle komplicerede og ofte uoverskuelige regler for både udlejer og lejer.
Gennem vores advokatarbejde og administration af mange udlejningsejendomme har vi stor erfaring indenfor lejeret.

Vi rådgiver bl.a. om følgende:
Udarbejdelse og indgåelse af lejekontrakt.
Fremsendelse af varme- og vandregnskab.
Betaling vedrørende varme, vand og el.
Lejeforhøjelse, herunder driftsbudget, modernisering m.v.
Opsigelse / ophævelse af lejemål.
Flyttesyn og opgørelse
Tvister om depositum.

Advokatkontoret bistår med alle opgaver vedrørende ansættelse og afskedigelse, herunder:
Udfærdigelse af ansættelseskontrakter.
Konkurrenceklausuler.
Fortolkning af overenskomster.
Udformning af advarsler.
Afskedigelse.
Møder og evt. retssager.

Vi rådgiver desuden lønmodtagere omkring:
Indgåelse af kontrakt.
Fortolkning af aftaler.
Bistand ved afskedigelse.
Opgørelse af erstaningskrav.
Indgivelse af konkursbegæring
Anmeldelse til lønmodtagernes garantifond m.v.

Advokatkontoret giver råd vedrørende ægtepagt samt råd og repræsentation i separations-, skilsmisse- og bodelingssager.
Nogle af spørgsmålene kan være:

Hvem skal have forældremyndigheden?

Hvor skal barnet bo?
Skal der betales ægtefællebidrag?
Hvor lang tid skal der betales bidrag?
Hvordan skal boet deles?
Hvilken betydning har særeje?
Hvordan skal pensioner og forsikringer deles?
Hvilke rettigheder har ægtefællen som ikke bliver tildelt forældremyndigheden over børnene?

Jura er et bredt felt af retsregler og vores kompetencer er ikke begrænset til de nævnte sagstyper.
Vi hjælper gerne med enhver juridisk opgave og udarbejder de nødvendige kontrakter samt indhenter og bearbejder oplysninger fra myndighederne.