Indlæser...

Persondatapolitik

Behandling af dine persondata

Vi tager din databeskyttelse alvorligt. Vi behandler persondata, og vi har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der fortæller dig, hvordan vi behandler dine data.
Advokatfirmaet Viuff & Bilde Jørgensen er dataansvarlig for de oplysninger, som vi indsamler om dig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med den gældende lovgivning.

Personoplysninger er alle slags informationer, der i et eller andet omfang kan henføres til dig.
Som kunde hos os indsamler vi følgende personoplysninger om dig: navn, adresse, e-mail, telefonnummer samt evt. firmanavn og CVR nummer. I nogle sager, herunder bl.a. ejendomshandler og selskabssager indsamler vi desuden dit CPR-nummer, ligesom vi anmoder om kopi af billede- og adresselegitimation.
Som leverandør og samarbejdspartner hos os indsamler vi følgende personoplysninger om dig: navn, firmaadresse, email og telefonnummer.
Når du benytter vores website indsamler og behandler vi en række informationer.
Vi indsamler og behandler følgende typer af oplysninger: Et unikt ID og tekniske oplysninger om din computer, tablet eller mobiltelefon, dit IP-nummer, geografisk placering, samt hvilke sider, du klikker på (interesser). I det omfang du selv giver eksplicit samtykke hertil og selv indtaster informationerne behandles desuden: Navn, telefonnummer, e-mail, adresse, Det vil typisk være i forbindelse med benyttelse af kontaktformularen på vores hjemmeside.

Behandlingssikkerhed:
Vi har truffet passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.

Personoplysninger om klienter indsamles, behandles og opbevares for at opnå viden om dig, herunder for at opbygge og pleje vores relation til dig og din eventuelle virksomhed samt for at etablere et klientforhold og udpege den relevante kontaktperson til brug for kontraktstyring og fakturering.
Vi behandler desuden personoplysningerne som led i vores juridiske rådgivning til vores klienter, herunder eksempelvis udarbejdelse af kontrakter, skrivelser, registrering hos offentlige myndigheder, administrationsopgaver, førelse af retssager, løbende rådgivning m.v.
I relation til vores forpligtelser efter den gældende hvidvasklov indhenter vi i visse tilfælde billede- og adresselegitimation om dig, for at opnå dokumentation for foretaget hvidvasktjek efter hvidvaskloven.
Personoplysninger om leverandører og samarbejdspartnere indsamles, behandles og opbevares for at behandle vores køb og ydelser samt for at administrere vores samarbejdspartneres relation til os.

Du har som registreret ret til at blive oplyst om vores behandling af dine personoplysninger. Advokatfirmaets ansatte er dog underlagt tavshedspligt, hvorfor vi i nogle tilfælde kan undlade at orientere dig, hvis personoplysningerne om dig eller behandlingen heraf skal forblive fortrolige.
Vi kan også undlade at iagttage oplysningspligten over for dig af hensyn til afgørende private interesser, herunder hensynet til dig selv, eller af hensyn til afgørende offentlige interesser, hvis disse vurderes at overstige hensynet til din interesse i at modtage oplysningerne. Undtagelse vil være relevant, hvis oplysningspligten har negative konsekvenser for varetagelsen af vores klienters interesser eksempelvis i forbindelse med retsforfølgning og håndhævelse af civilretlige krav eller strafbare handlinger, tilsyns- eller kontrolfunktioner og lignende situationer.
Herudover vil vi kunne undlade at opfylde orienteringspligten over for dig, hvis du allerede er bekendt med oplysningerne, eller hvis det er umuligt eller vil kræve en uforholdsmæssig stor indsats eller hindre opfyldelse af formålene med behandlingen at give dig oplysningerne.

Vi indsamler, behandler og opbevarer kun de persondata, der er nødvendige i forhold til at opfylde vores fastsatte formål. Derudover kan det være bestemt ved lovgivning, hvilken type data, der er nødvendig at indsamle og opbevare for vores forretningsdrift. Typen og omfanget af de persondata, vi behandler, kan også være bestemt af behovet for at opfylde en kontrakt eller en anden retlig forpligtelse.

Periode for opbevaring:
Oplysningerne opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen, og vi sletter dem, når de ikke længere er nødvendige. Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaring. Det er derfor ikke muligt at angive en generel tidsramme for, hvornår informationer slettes.
I det omfang den gældende databeskyttelseslovgivning tillader det, vil vi også kunne anvende personoplysningerne til statistiske formål, således at vi hele tiden kan blive bedre til at servicere vores klienter.

Vi benytter en række tredjeparter til opbevaring og behandling af data, herunder virksomheder som udarbejder forbrugsregnskaber i ejendomme, som vi administrerer for vores klienter. Disse behandler udelukkende oplysninger på vores og vores klienters vegne og må ikke anvende dem til deres egne formål.
Videregivelse af personoplysninger som navn og e-mail m.v. til andre formål vil kun ske, hvis du giver samtykke til det.
Vi anvender kun databehandlere i EU eller i lande, der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse.

Når du besøger vores website, kan der indsamles oplysninger om dig, som bruges til at tilpasse og forbedre vores indhold. Hvis du ikke ønsker, at der indsamles oplysninger, bør du slette dine cookies og undlade videre brug af websitet.
Cookies gemmes på din computer, mobil el. tilsvarende med det formål at genkende den, huske indstillinger, udføre statistik og målrette annoncer. Cookies kan ikke indeholde skadelig kode som f.eks. virus.

Du har til en enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data vi behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine persondata, og hvem, der modtager data om dig, i det omfang vi videregiver data i Danmark og i udlandet.
Hvis du anmoder om det, kan vi oplyse dig om de data, vi behandler om dig. Adgangen kan dog være begrænset af vores tavshedspligt, hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder.
Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du nederst.
Hvis du mener, at de persondata, vi behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Du skal henvende dig til os og oplyse os om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes.
I nogle tilfælde vil vi have en forpligtelse til at slette dine persondata. Det gælder fx, hvis du trækker et eventuelt afgivet samtykke tilbage. Hvis du mener, at dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi indhentede dem til, kan du bede om at få dem slettet. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser. Her har du også mulighed for at indgive en klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K, telefon 3319 3200, df@datatilsynet.dk, www.datatilsynet.dk. Datatilsynet er den myndighed i Danmark, som fører tilsyn med databeskyttelse.
Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine persondata, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.
Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata. Du kan også gøre indsigelse mod vores videregivelse af dine data til markedsføringsformål. Du kan bruge kontaktoplysningerne nederst til at sende en indsigelse. Hvis din indsigelse er berettiget, sørger vi for at ophøre med behandlingen af dine persondata.
Du har mulighed for at benytte dig af dataportabilitet, i så fald du ønsker dine oplysninger flyttet til en anden dataansvarlig eller databehandler.
Vi sletter af egen drift dine persondata, når de ikke længere er nødvendige for det formål, som de er indsamlet til.